PO - Meer geld voor zij-instromers

23 oktober 2018

Dit jaar zijn veel meer aanvragen voor het zijinstroomtraject gedaan dan verwacht. Vooral in het primair onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is het aantal aanvragen sterk gestegen. De ministers kondigden aan dat in 2018 €4 miljoen extra beschikbaar wordt gesteld voor zij-instroom in het primair onderwijs en €1,8 miljoen extra voor zij-instroom in het mbo. Ook in 2019 wordt extra geld uitgetrokken voor zijinstromers.

 

Kwaliteit zijinstromers
Ook de kwaliteit van instroomtrajecten is besproken. Zij-instromers kunnen direct voor de klas. De bewindslieden vinden het belangrijk dat de kwaliteit van deze instromers wordt geborgd. Dit gebeurt onder meer doordat zij-instromers al een diploma moeten hebben op hbo-niveau. Ook moeten ze een geschiktheidsonderzoek doorlopen, waarin wordt beoordeeld of zij direct voor de klas kunnen. Op dit moment hebben de ministers nog geen signalen ontvangen, waaruit blijkt dat de kwaliteit van trajecten als het zij-instroomtraject onvoldoende is. Zij vinden dit echter wel iets om continu in de gaten te houden.

Aanpak in de regio
Omdat de arbeidsmarkt in het onderwijs verschilt per regio en regio’s onderling sterk kunnen verschillen, willen de ministers een regionale aanpak van het lerarentekort ondersteunen. Het ministerie van OCW zal daarom financiële ondersteuning bieden aan plannen van partijen in een regio om het lerarentekort terug te dringen. In eerste instantie ligt het accent op de vier grootste gemeenten in Nederland (Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag). Ook andere regio’s kunnen aanspraak maken op financiële ondersteuning.

Landelijke tafel
Om de samenwerking tussen regio’s te bevorderen en belemmeringen waar regio’s tegenaan lopen waar mogelijk weg te nemen, wordt tevens een landelijke tafel ingericht. Deze tafel is bedoeld om praktische vragen te delen, waarop binnen de regio geen antwoord kan worden gegeven. Denk daarbij aan vragen over (het aanpassen van) wettelijke kaders. Bij dit overleg kunnen partijen aansluiten die een rol kunnen spelen bij het oplossen van de vraagstukken, zoals sector- en vakorganisaties, gemeenten, UWV en bedrijven.

Bron: Rijksoverheid.

Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

06-11
Primair onderwijs krijgt dit schooljaar al uitzondering op ketenregeling
30-10
Maximale transitievergoeding
23-10
PO - Meer geld voor zij-instromers
08-10
Salarismaatregelen CAO bestuurders uitgesteld