Onderhandelaarsakkoord voor cao primair onderwijs

07 juni 2018

 

De sociale partners zorgen daarmee dat het extra geld zo snel mogelijk bij de leraren terecht komt.

Het kabinet heeft onder druk van de acties 270 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de salarissen van leraren.

Dat bedrag is niet voldoende om de salariskloof met het voortgezet onderwijs compleet te overbruggen, maar de leraren kunnen rekenen op een forse salarisstijging.

Onderhandelaarsakkoord

De belangrijkste punten uit het onderhandelaarsakkoord zijn;
 • De afspraken in de cao over tijd en verdeling van het werk zijn eenvoudiger en transparanter geworden.
 • De verantwoordelijkheden beleggen we zo laag mogelijk in de organisatie. Schoolbestuurders bespreken de uitgangspunten. Met die uitgangspunten geeft elk team invulling aan het onderwijs op hun school, daarmee komt er meer professionele ruimte voor schoolteams.
 • Er zijn aansprekende en actuele functiebeschrijvingen voor leraren.
 • Er is een grote stap gezet naar een overzichtelijk loongebouw dat carrièrekansen biedt.
 • De 270 miljoen euro is in het loongebouw ingezet, waar de salariskloof met het voortgezet onderwijs het grootste is.
 • Alle leraren krijgen een nieuwe, flink hogere salarisschaal.
 • Daar bovenop krijgen alle medewerkers een marktconforme salarisverhoging van 2,5% per 1 september 2018.
 • Alle leraren in het primair onderwijs krijgen in oktober een eenmalige uitkering van 42% van hun nieuwe maandsalaris (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur).
 • Alle medewerkers in het primair onderwijs krijgen in oktober een eenmalige uitkering van 750 euro (naar rato naar van de aanstelling en aanstellingsduur).
 • Functiedifferentiatie wordt een onderdeel van het beleid van schoolbesturen. De verplichte functiemixpercentages gaan uit de cao. Er wordt 70 miljoen extra toegevoegd aan lerarensalarissen.
 • Schoolbesturen krijgen meer ruimte om vervanging bij ziekte goed te organiseren. Sociale partners dienen een verzoek in, zodat schoolbesturen vanaf schooljaar 2018-2019 gebruik kunnen maken van de uitzondering op de ketenbepaling.
 • Bovenwettelijke uitkeringen worden aangepast.
 • De cao loopt tot 1 maart 2019. De sociale partners hebben de verantwoordelijkheid genomen om de beschikbare gelden direct in te zetten. De politiek is nu weer aan zet om het salaris in het primair onderwijs echt op een gelijkwaardig niveau te brengen.

Lees hier het volledige onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018 met bijlage 1bijlage 2 en bijlage 3 bij onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018.

Bron: PO raad

Handleidingen en uitleg Overlay

Handleidingen en uitleg

Laatste nieuws

22-01
Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)
19-11
Ministerie OC en W publiceert handreiking lerarentekort
19-11
Wijzigingen Reglement Vervangingsfonds per 1-1-2019
19-11
Loonkostenvoordeel (LKV) voor stagiairs